• Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego EBmeble, dostępnego pod adresem internetowym pl realizuje Barbara Tudor – Nita, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EBmeble Barbara Tudor-Nita” z siedzibą w Nisku ( 37-400 Nisko), ul. Sienkiewicza 27, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem NIP 8651193702.
 2. W ofercie sklepu internetowego EBmeble znajdują się produkty wyposażenia wnętrz, w szczególności: meble, elementy oświetlenia, dekoracje, wyposażenie kuchni.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Konsumentami na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod nr tel: 571 423 516 lub 571 423 534, pod adresem mailowym: sklep@ebmeble.pl oraz pod adresem: Sienkiewicza 27, 37 – 400 Nisko

Definicje

 1. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią Regulaminu, posiadający wymaganą przez Kodeks cywilny zdolność do czynności prawnych, niezbędną do dokonania zakupu produktów w Sklepie.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy EBmeble, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem ebmeble.pl.
 9. Sprzedawca – Barbara Tudor – Nita, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EBmeble Barbara Tudor-Nita wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8651193702.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i składania zamówień, niezbędne są:
 2. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem sklep@ebmeble.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 7. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet należą w szczególności: ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, spam ( nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców), a w interesie każdego Użytkownika jest zainstalowanie oprogramowania chroniącego urządzenie Użytkownika przez wymienionymi zagrożeniami.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny pod adresem: ebmeble.pl/register/.

Niezbędne jest podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. adres zamieszkania,
 4. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).
 5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail (adresy wskazane w § 1 ust. 5 Regulaminu).

Składanie zamówienia w Sklepie

 1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę pl.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • w przypadku osób posiadających konto (opcja z logowaniem):
 1. zalogować się do Sklepu,
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
 3. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”.
 • w przypadku osób nieposiadających konta (opcja bez rejestracji):
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
 2. wypełnić formularz zamówienia, zawierający następujące dane: imię i nazwisko, adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu,
 3. zaakceptować Regulamin, poprzez kliknięcie przycisku informującego o akceptacji Regulaminu,
 4. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”.
 5. Niespełnienie warunków wskazanych w § 5 ust. 3 skutkuje odmową świadczenia usług drogą elektroniczną.

 Cena i płatność

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie opłaty i podatki) i nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Koszty dostawy produktów są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, a ich wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy.
 3. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszty dostawy widoczny jest w podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania płatności przelewem, należy dokonać zapłaty na konto:

           92 1090 2750 0000 0001 4387 8221
           EBmeble Barbara Tudor-Nita
           Sienkiewicza 27
           37-400 Nisko

W tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia.

 1. Szybkie płatności metodą payu lub Sky-PAY "Podmiotem świdczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."
  roundcube (1215×200)

Realizacja Zamówienia

 1. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie wysyła Klientowi potwierdzenie zamówienia w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, co stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia z Konsumentem umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument w formacie PDF zawierający dane dotyczące Zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą (płatność z góry) Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem, w przypadku wynosi 2-14 dni robocze licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta opcji „płatność za pobraniem” – od dnia wysłania przez Sklep do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

2) w przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem kosztów o których mowa § 6 ust. 2 Regulaminu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Wzór oświadczenia o którym mowa w § 8 ust. 5 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wzory te mają jedynie charakter przykładowy.
 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 5. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientowi rzecz bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady produktu na zasadach określonych przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) w szczególności w art. 556 i następnych k.c.
 2. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Zalecane jest, aby reklamacja zawierała: dane kontaktowe Klienta,  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu produktu ( np. kopia paragonu, faktury). Przykładowy formularz reklamacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Jeżeli ramach procedury reklamacyjnej konieczne okaże się zapoznanie przez Sprzedawcę ze sprzedanym Produktem, Klient jest zobowiązany wysłać Produkt na koszt Sprzedawcy na adres podany w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w ust. 5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy, a wtedy Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 9. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość m.in.:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
  b)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.


Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: sklep@ebmeble.pl
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134). ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

W myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 1. o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane poniżej adresy do korespondencji:

Adres mailowy: sklep@ebmeble.pl

Adres siedziby: ul. Sienkiewicza 27, 37 – 400 Nisko.

Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z udostępnianego przez nas wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Produktu na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu.

 

Załącznik nr 2

 

 ......................, dn. ......................

................................................                                                

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

EBmeble Barbara Tudor-Nita
Sienkiewicza 27
37 – 400 Nisko

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu produktu/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 ......................, dn. ......................

................................................                                                

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres Klienta

EBmeble Barbara Tudor-Nita
Sienkiewicza 27
37 – 400 Nisko

 

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 k.c.)

 

 

Z poważaniem,

 

*niepotrzebne skreślić