• Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

               KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:

Administrator Pani/Pan danych osobowych.

AdministrAtorem Pani/Pana danych osobowych jest EBmeble Barbara Tudor-Nita w Nisku z siedzibą: ul. Sienkiewicza 27, 37-400 Nisko, sklep@ebmeble.pl

Podstawa prawna.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 pkt a-d, f RODO, czyli na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej poniższej  wymienionej podstawie  i wyłącznie w celu:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub przez stronę trzecią z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych dzieci, bowiem w takim przypadku zachodzi sytuacja, w której nadrzędny charakter wobec interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią mają interesy lub podstawowe prawa i wolności dziecka, wymagające ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadniony interesem, na który powołuje się administrator danych jest:
 • prowadzenie działalności marketingowej bezpośredniej, a także prowadzenie działalności  w celu marketingowym innych podmiotów (marketing cudzych produktów i usług),
 • podjęcie działań celem dochodzenia roszczenia, w szczególności skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika czy firmy windykacyjnej,
 • do zapobiegania oszustwom (zgodnie z motywem 47 preambuły do RODO)

Czas przechowywania Pani/Pan danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy/ uczestniczenia w rekrutacji z tym zastrzeżeniem, że: 

 • dane zawarte w dokumentach księgowo-podatkowych - będą przechowywane 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • dane zawarte w dokumentach pracowniczych- dotyczące okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę- przez okres 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego świadczenia pracy.
 • dane zawarte w dokumentacji ZUS w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych oraz dokumentach korygujących będą przechowywane przez 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej ZUS,
 • dane zawarte w protokołach ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz innej dokumentacji powypadkowej będą przechowywane przez się 10 lat
 • dane zwarte w innych dokumentach kadrowych, np. listy obecności i harmonogramy czasu pracy będą przechowywane przez okres 3 lata
 • Dane dotyczące rekrutacji do pracy do czasu jej zakończenia
 • Pozostałe dane nie dłużej niż to wynika z regulacji prawnych

Cofnięcie zgody, odstęp, sprostowanie, ograniczenie Pani/Pan danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiada  Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku zaś gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora lub przez stronę trzecią, lub gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych, Posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, ustawowym/warunkiem zawarcia umowy/ warunkiem uczestniczenia w rekrutacji.

Jest Pan/Pani zobowiązana jedynie do podania danych niezbędnych dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, żądane dane są także niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy/uczestniczenia w rekrutacji przez EBmeble Barbara Tudor-Nita.

Odbiorcy danych:

Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Nie dotyczy.